Privacy Beleid

SamenDoen Privacy Beleid & Cookie Beleid

versie 09-07-2019

SamenDoen respecteert de privacy van alle deelnemers van de website www.samendoen.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan SamenDoen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens SamenDoen verwerkt, op welke manier en voor welke doeleinden. Wij raden u aan kennis te nemen van dit privacy statement.

Iedere particulier kan als spaarder deelnemen aan het spaarprogramma. Wanneer u een spaarpas aanvraagt bij een winkelier, instelling of ander spaardoel dan dient u nog de pas op uw naam te zetten via www.samendoen.nl. Al uw gegevens, zoals door u zelf bij registratie van uw account zijn ingevuld, worden geregistreerd in de SamenDoen databank waartoe alleen de SamenDoen organisatie toegang heeft en waarvan zij eigenaar is. Onder de SamenDoen organisatie wordt verstaan de franchisegever, te weten Do Good Venture Holding B.V., de franchisenemer en Vereniging SamenDoen West Brabant en Zeeland. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte registratie van uw persoonsgegevens op de website www.samendoen.nl. Het doel van de registratie is om u te laten deelnemen aan het SamenDoen spaarprogramma. Gegevens in de databank worden door SamenDoen gebruikt om deelnemers aan het spaarprogramma gericht te kunnen informeren ten aanzien van het spaarprogramma. Ook wordt het gebruikt om spaarders over aanbiedingen ten aanzien van producten en diensten te informeren. Een spaarder kan zelf aangeven of hij aanbiedingen wil ontvangen. Dit kan wanneer een spaarder zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief via opt-in.

Om dat zo goed mogelijk af te stemmen worden de gegevens van het spaarprogramma benut. In welk kader de deelnemers gegevens van spaarders over bestedingen bij hen aan SamenDoen verstrekken. Tevens zullen de gegevens gebruikt worden om controles uit te voeren, waarbij onder meer te denken valt aan gevallen van misbruik van de website. Tot slot worden de persoonsgegevens, maar dan wel geanonimiseerd, gebruikt om de website www.samendoen.nl te analyseren, zodat de functionaliteit en inrichting van de website verbeterd kan worden, de website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om SamenDoen te helpen nieuwe diensten en nieuwe systemen te ontwikkelen. De registratie en het beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het SamenDoen gegevensbestand is dan ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voormalig College Bescherming Persoonsgegevens) onder meldingsnummer m1634961. Deelnemers hebben slechts toegang tot naam- en adresgegevens van spaarders die bij de desbetreffende deelnemers een transactie hebben gedaan. Zij kunnen u dus niet rechtstreeks benaderen met aanbiedingen die gebaseerd zijn op het SamenDoen gegevensbestand. Slechts voor een afgebakend aantal, hieronder genoemde gevallen kunnen uw naam en adresgegevens door de SamenDoen organisatie worden doorgegeven aan derden:

  • In het geval dat een deelnemende winkelier of instelling waar u uw punten kunt inwisselen uw gegevens nodig heeft om een door u besteld product en/of dienst te kunnen leveren en/of bevestigen. Deze gegevens zullen uiterlijk na 14 dagen na levering worden vernietigd door de derde partij.
  • Op grond van de wet is SamenDoen verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (bijv. Justitie) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafrechtelijke feiten. SamenDoen dient te voldoen aan deze wettelijke plicht en hanteert hierbij interne richtlijnen die door SamenDoen zijn opgesteld. Ook hierbij is het uitgangspunt dat SamenDoen, ondanks deze wettelijke verplichting, uw privacy en gegevens zoveel mogelijk zal blijven waarborgen.

In alle gevallen geldt dat deze gegevens niet permanent worden verstrekt en na gebruik zullen worden vernietigd door de derde partij. Tevens mogen deze partijen op hun beurt deze gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw ondubbelzinnige toestemming vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Het SamenDoen spaarprogramma legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen verzoeken wij uw inloggegevens voor de website www.samendoen.nl als strikt vertrouwelijk te beschouwen en nimmer te verstrekken aan derden. Ook medewerkers van SamenDoen zullen u nooit vragen uw inloggegevens te verstrekken. Het kan voorkomen dat deelnemers aan het spaarprogramma benaderd worden (door hackers) met het verzoek om de inloggegevens te wijzigen, waarbij het verzoek wordt gedaan om de inloggegevens per e-mail door te geven, wat kan leiden tot misbruik van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen verzoeken wij dringend om contact op te nemen met de organisatie van SamenDoen en nimmer uw gegevens te verstrekken.

U heeft het recht ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

SamenDoen stelt u in de gelegenheid zich aan te melden voor haar nieuwsbrief via opt-in. SamenDoen stuurt u dan regelmatig een nieuwsbrief waarin informatie staat over interessante ontwikkelingen en nieuws. Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van nieuwsbrieven, dan kunt u dit kenbaar maken bij SamenDoen via uw account op www.samendoen.nl. Dit heet het recht van verzet. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer.

SamenDoen verstuurt u per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen of kan per e-mail contact met u opnemen over de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Zo wordt er een e-mail verzonden ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, aangaande wijzigingen van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen aan de website zullen plaatsvinden.

De website www.samendoen.nl kan links naar andere websites bevatten. Dit privacy statement en cookiebeleid is alleen van toepassing op de website www.samendoen.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacy statement op die websites te raadplegen.

SamenDoen behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en dit privacy statement te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacy statement worden opgenomen. Over wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren, voor zover bij ons uw (correcte) e-mailadres bekend is.

SamenDoen maakt op haar website www.samendoen.nl gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en door uw browser (het programma waarmee u toegang hebt tot onze website) worden opgeslagen op het door u gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet bijvoorbeeld). De in de cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden. Zo maakt SamenDoen gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website en zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren. Voor de instellingen van Google Analytics volgen we de CBP handleiding privacy vriendelijke instellingen.

Cookies stellen SamenDoen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van SamenDoen en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.

Cookies kunt u via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo inschakelen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken, zoals het inloggen. Schakelt u cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer en browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer en iedere browser uit.

SamenDoen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht SamenDoen wezenlijke wijzigingen doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij u om toestemming vragen voor het gebruik van de betreffende cookie(s) (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen).

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Download hier het Privacy Statement SamenDoen Privacy Statement (versie 09-07-2019)